محققان دانشگاه "راتگرز" در نیوبرانزویک با همکاری "آزاده جدلی" محقق ایرانی در یک پژوهش جدید موفق شدند تا با تزریق سلول‌های بنیادی به گوش داخلی، شنوایی را به افراد ناشنوا بازگردانند.

منبع خبر: بخش علم و مهارت های فناوری، پایگاه خبری آفتاب

http://aftabnews.ir/fa/news/488249/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C