مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول برگزار مي كند:« كارگاه هاي آموزشي مهارتهاي زندگي»

«ویژه دانشجویان»


*مهارت خود آگاهی *


* مهارت ارتباطي *


* مهارت كنترل خشم *


* مهارت مقابله با استرس*


* مهارت مطالعه و مديريت زمان*


* مهارت حل مسئله و تصميم گيري*دانشجويان علاقه مند جهت شركت در اين كارگاه ها به مركز مشاوره
دانشجويي واقع در دانشکده علوم انساني- طبقه اول شرقی مراجعه و ثبت نام نمايند

.

« شرکت در کلیه کلاس ها رایگان می باشد»